ساختار اندام ها بوسیله تغذیه

خانه / ساختار اندام ها بوسیله تغذیه
I44mages, بنیاد فرهنگ تغذیه | حکیم رضی

تغذیه اندام ها

اندام‏هايى هستند كه جزوهاى آنها همانند يكديگرند: همچون استخوان، پى، رگ‏ها، گوشت، پيه و چربى كه به آنها اندام‏هاى همانند گفته مى‏شود. برخى ديگر كه بخش‏هايشان به مانند سر، سينه، دست‏ها و پاها همانند نيستند.

همچنين اندام‏هايى‏اند كه فرمانده‏اى‏[۱] دارند و ارزشمندند و چهار تااند: مغز، دل، جگر و خايه‏ها مى‏باشند. برخى ديگر كارگر و دستيارند[۲] و چهاراند: پى‏ها، سياه‏رگ‏ها، سرخرگ‏ها، آوندها و راه‏هاى گذر آب نرينه. گروه سوم نه فرمانده و نه كارگزارند و كارشان تنها بر پايه‏ى نيروى طبيعى خودشان انجام مى‏گيرد همچون استخوان‏ها، غضروف‏ها، گوشت ساده، چربى‏ها و پرده‏هاى پوششى و مانند اينها. گروه چهارم اندام‏هايى‏اند كه خودشان نيرويى ندارند و نيروى خود را از اندام‏هاى فرمانده‏اى مى‏گيرند همچون شكمبه كه داراى نيروى گيرايى و بازدارندگى است و نيروى حسى آن و اندام‏هاى درونى از مغز مى‏آيد و آن نيروى حركتى را به اندام‏هاى بيرونى و حركت‏دار مى‏دهد. اين اندام‏ها (درونى) نسبت به اندام‏هايى (بيرونى) كه پرنيرو و پرجنبش‏اند كمتر حسّ دارند. اندام‏هاى بيرونى حس فراوان و نيرو اندك دارند چون در طبيعت آنها نيرو نمى‏باشد ولى نيروى گرمى و زندگى را از دل و رگ‏ها و خون را از جگر بوسيله‏

آوندها و مجارى براى تغذيه‏ و نيروزايى مى‏گيرند. حس و حركت را بوسيله پى‏ها از مغز بدست مى‏آورند. چنانچه اندام‏هاى فرمانده‏اى بطور طبيعى و خودبخود داراى حس بسيار و اندام‏هاى بيرونى پرنيرو باشند سبب كاهش و نوسان كاركردى ايشان مى‏شود؛ به مانند جگر اگر داراى حسى همچون حس انگشتان، دست‏ها و پاها باشد با اندك دردى از انجام كار خود، خوددارى مى‏كند و ناتوان از كار كشيدن كيلوس‏[۳] و تجزيه و تبديل آن به خون و همچنين فرستادن خون به اندام‏ها براى تغذيه‏شان مى‏گردد، اگر خوراك به تن نرسد نابودى اندام‏ها بدنبال خواهد داشت، ازاين‏رو حس اندام‏هاى فرمانده كاسته شده تا در برابر اندكى درد از انجام درست كارشان باز نمانند و تن نابود نگردد.

آفرينش اندام‏ها بر پايه‏ى جايگاه ارزشى آنها و كاركردشان با يكديگر تفاوت دارد.

استخوان‏هايى كه در تن هستند داراى گونه‏هاى دراز، كوتاه، پهن، باريك، پر و توخالى‏اند. همچنين پى‏ها نيز گوناگون‏اند برخى سخت و گروهى نرم‏اند. برخى از رگ‏ها، نرم‏اند كه خون در آن بسوى اندام‏ها روان مى‏باشد و گروهى از آنها سخت‏اند كه هم خون و روح‏[۴] در آن روان است.

[۱] . ريس شريف: متن

[۲] . خادم: متن

[۳] .Chyle شيرابه كيلوس: ن. ك« كيلوس» نمايه واژگان

[۴] . روح: ن. ك« روح» نمايه واژگان

 

دانشکده علوم پزشکی اشارت