دسته بندیها: روان شناسی

خانه / روان شناسی
جلسات دوره های روانشناسی
Event

جلسات دوره های روانشناسی

شرکت در دوره های روان شناسی و رشد در جهت شخصیت و هویت و در بستر اجتماع و زندگی فردی و درونی فرد برای رسیدن به فردیت و رفع انحناهای شخصیتی و دورن ذهنی و بالینی