دوره تدریس تدابیر خوردن و آشامیدن

خانه / دوره تدریس تدابیر خوردن و آشامیدن

دوره تدریس تدابیر خوردن و آشامیدن

دوره تدریس تدابیر خوردن و آشامیدن

زمان شروع رویداد

شنبه
08:00 - 10:00
دو شنبه
08:00 - 09:00

تدابیر سته ضروریه

مدرس
حکیم رضی
قیمت دوره
رایگان
دسته بندی ها