جلسات دوره های روانشناسی

خانه / جلسات دوره های روانشناسی

جلسات دوره های روانشناسی

جلسات دوره های روانشناسی

شرکت در دوره های روان شناسی و رشد در جهت شخصیت و هویت و در بستر اجتماع و زندگی فردی و درونی فرد برای رسیدن به فردیت و رفع انحناهای شخصیتی و دورن ذهنی و بالینی

ساعت برگزاری

08:00 - 10:00
شنبه
08:00 - 10:00
یک شنبه
08:00 - 10:00
دو شنبه
08:00 - 10:00
سه شنبه
08:00 - 10:00
چهار شنبه
08:00 - 10:00

جزئیات

جلسات دوره روان شناس خود باش
حکیم رضی
هزینه شرکت در دوره:
155000 تومان
جلسات دوره قهرمان زندگی ات باش
حکیم رضی
هزینه شرکت در دوره:
215000تومان
دسته بندی ها