درمانگاه زنان و زایمان

خانه / درمانگاه زنان و زایمان

درمانگاه زنان و زایمان

درمانگاه زنان و زایمان

ساعت مراجعه

08:00 - 09:00
شنبه
08:00 - 09:00
یک شنبه
08:00 - 10:00
دو شنبه
08:00 - 10:00
سه شنبه
08:00 - 10:00
چهار شنبه
08:00 - 10:00

جزئیات

دکتر
رضی
قیمت
115هزار تومان
دسته بندی ها