جدول برنامه تدریس دوره های طب و پزشکی

خانه / جدول برنامه تدریس دوره های طب و پزشکی

جدول برنامه تدریس دوره های طب و پزشکی

جدول کپشن برنامه تدریس طب و پزشکی در طب ساختارشکن
نام دورهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دوره آموزش قانونچه فی الطبساعت:۲۰:۰۰
دوره آموزش علم النبضساعت :۲۰:۰۰
دوره آموزش نجوم و اختر فیزیکبزودیبزودیبزودیبزودیبزودیبزودیبزودی
دوره شناخت یبوستتکمیل شده تکمیل شدهتکمیل شدهتکمیل شدهتکمیل شدهتکمیل شدهتکمیل شده
دوره خیانت تاریخی در مبانی طب//////////////